Theater "Shalom" "Shalom 48-23"
Directed by Oleg Lipovetsky. Cast: Gennady Abramov, Olga Grinshtein, Alina Iskhakova, Anna Kotlyar, Anton Ksenev and others

Close