"Lyublinskiy shtukar"

Staged by Yana Tumina. Cast: Evgeny Ovchinnikov, Anton Schwartz, Nikolai Tarasyuk, Grigory Kaganovich, Evgenia Romanova and others

Close